Prihlásenie

Nákupný košík

0 položiek (0 ks)
Vyhláška 537/2011 MF SR z 23. decembra 2011, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu).
Vyhláška 538/2011 MF SR z 23. decembra 2011, o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu.
Zákon 467/2002 Z.z. z 2. júla 2002, o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
Zákon 530/2011 Z.z. z 30. novembra 2011, o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.