Prihlásenie

Nákupný košík

0 položiek (0 ks)

Obchodné podmienky


Postup pri objednávaní tovaru

Po otvorení obchodu sa vám zobrazí zoznam výrobkov, z ktorých si vyberiete konkrétny výrobok. V stĺpci objednať vyberiete balenie, o ktoré máte záujem (kartón so 6, 9, 12 litrami výrobku) a potom zadáte počet balení (kartónov), ktoré objednávate.(napr. Bio spirit, balenie 12 litrov, počet ks 2 = objednávka 24 litrov)  V ľavom menu pod prihlasovacími údajmi sa vám zobrazuje počet položiek, ktoré máte v košíku. Ak chcete pridať ďalší výrobok cez menu Obchod sa vrátite na zoznam výrobkov. Po ukončení nákupu po zobrazení košíka sa vám zobrazí objednávky spolu s vypočítanou cenou za prepravu. V prípade, že ste registrovaní, treba sa prihlásiť, prípadne registrovať a potvrdiť odoslanie objednávky.


Dodacie podmienky

Všetok tovar objednaný v internetovom obchode DIPLOMAT sa snažíme doručiť v čo najkratšom termíne od zadania záväznej objednávky. Všetky výrobky sú denne skladom, preto sa snažíme tovar vyskladniť najneskôr na budúci deň po obdržaní objednávky. Niekedy sa však môže stať, že kuriérska služby z dôvodu  väčšieho množstva dodávok nepríde odobrať dodávky v deň , na ktorý ho objednáme a čas dodania sa predĺži. Napriek tomu urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby bol objednaný tovar doručený v čo najkratšom termíne. Dodacia doba je cca 2 – 3 pracovné dni od doručenia objednávky. Pokiaľ obdržíte iba časť svojej zásielky, prosím reklamovať dodanie, aby sme zistili príčinu problému.

Každý tovar je možné objednať aj ako osobný odber, treba si však dohodnúť telefonicky odber na t.č. 00421 905 657066.


Platobné podmienky, ceny, faktúry

Všetky ceny uvedené v el. obchode i na faktúre sú koncové. K Vašej objednávke bude priložená faktúra, v ktorej budú uvedené všetky jej podrobnosti spolu s cenami za jednotlivé tituly. Zvyčajne je faktúra vložená do prvého odoberaného balíka ( napr. pri odbere 3 balíkov sú jednotlivé balíky označené ako 1/3,2/3, 3/3 t.j. faktúra je v balíku 1/3). Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je zasielaný poštou na dobierku, cena prepravy je uvedená na objednávke. V prípade stornovania objednávky v čase, kedy je zásielka už vyexpedovaná, sme oprávnený fakturovať náklady spojené s prepravou. Prepravné náklady predstavujú aj spätné náklady spojené s prepravou odmietnutej zásielky.


Všeobecné podmienky

Reklamácie tovaru

Reklamácia sa riadi ustanovením občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru, bude tento tovar vymenený za nový kus alebo vrátená už zaplatená čiastka naspäť. Pre reklamácie je nutné našej firme bezodkladne telefonicky oznámiť, že daný výrobok vykazuje vady a akým spôsobom sa vady prejavujú. Na základe týchto informácii bude posúdený a stanovený ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako opravená, pošle kupujúci závadný tovar a kópiu faktúry naspäť na adresu našej firmy (v obale, ktorý bráni poškodeniu výrobku pri preprave). Po obdržaní a posúdení reklamovaného tovaru Vám bude zaslaný nový tovar, prípadne bude vrátená zaplatená čiastka.


Podmienky nákupu

Všetky podané objednávky sú považované za záväzné.

Zákazník je povinný zoznámiť sa pred nákupom s týmto nákupným poriadkom a s dodacími, platobnými a reklamačnými podmienkami pri nakupovaných výrobkoch.

Neznalosť tohto nákupného poriadku neospravedlňuje. V prípade odmietnutia prevziať tovar pri riadnom splnení povinností predávajúceho, vzniká predávajúcemu nárok na vzniknutú škodu na prepravnom, ktorú je objednávajúci uhradiť na základe faktúry predávajúceho.

Konečná cena na faktúre je cena spolu s DPH.

Ustanovenia o ochrane osobných údajov – obchodné podmienky

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZnOOÚ"), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu a za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho na dobu neurčitú. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
 5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v ods. 3. týchto podmienok.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať  
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

  1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
  3. účel spracúvania osobných údajov,
  4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
  5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

  c) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  d) tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  e) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  f) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  g) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
  h) pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 10 týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 8. 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  6. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

 9. Právo kupujúceho podľa ods. 7. - bodu 5. a 6. týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
 11. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  c) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

 12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 14. Ak kupujúci uplatní svoje právo

  a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
  c) u sprostredkovateľa podľa bodu "a" alebo "b" tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 15. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 16. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 17. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7. bodu 1. až 3., 5 až ods. 8. týchto Obchodných podmienok a ods. 9. až 11. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.
 19. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7. bodu 4. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 20. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 16. a 17. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 21. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 8. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 22. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v ods. 3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: DIPLOTRADE, s.r.o., Plavecké Podhradie č. 209 (Distribútor), Slovenská pošta, a.s.(kuriérna služba), prípadne iná kuriérna služba.